CHOTTANS RAW MODEL – " Ria "

* 22. 12. 2009

 

Bonit.: 00/5A/5

PRA, LL, C: –

 

 


CAC ČR, 3x ČKŠ, r. ČKŠ, 2x výborná 1, výborná 2

CAC CZ, 3x Candidate of the Club Ch. CZ, R. Candidate of the Club Ch. CZ, 4x excellent 1st, excellent 2nd

© Kennel MALÝ KAVALÍR & designed by F&G, 2005